Кафедра Аквакультури

Кафедра працює з 1996 року

Кафедра Аквакультури НУБіП України

Вовк Н.І.Завідувач кафедри:

Вовк Надія Іллівна доктор сільськогосподарських наук, професор

                                                                                                ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

У 1996 р на базі зооінженерного факультету Національного аграрного університету та Інституту рибного господарства Української академії аграрних наук було створено кафедру рибництва. Очолював кафедру на той час директор Інституту рибного господарства, кандидат економічних наук, заслужений працівник сільського господарства України M.B. Гринжевський. Навчальний процес на кафедрі здійснювали доценти: М.B. Гринжевський, А.І. Андрющенко, P.A. Балтаджи, Н.І. Вовк, С.А. Кражан, А.П. Кучеренко, Т.Г. Литвинова, І.П. Плуженко, М.І. Хижняк,

У 2001 p., із створенням у Наіональному аграрному університеті факультету водних біоресурсів і аквакультури, кафедру рибництва було перейменовано у кафедру технології виробництва та переробки продукції аквакультури, а у 2003 р. − у кафедру аквакультури. Кафедра забезпечує викладання теоретичних дисциплін, отримання практичних навиків, пов’язаних з основами ведення аквакультури у внутрішніх прісноводних та солонуватоводних водоймах України.

Базою для проведення теоретичних та лабораторно-практичних занять на кафедрі є аудиторні приміщення Національного університету біоресурсів і природокористування України. Навчання та технологічну практику студенти кафедри проходять на підприємствах і установах рибної галузі, де вони знайомляться із структурою, та улаштуванням підприємств, з організацією і проведенням основних технологічних процесів за різних форм ведення аквакультури, з основами селекційно-племіної роботи у рибництві.

У навчальному процесі використовуються новітні досягнення зарубіжної та вітчизняної науки і практики.

У 2003 р. кафедру очолив кандидат сільськогосподарських наук, доцент Алимов С.І. З 2006 р. виконуючим обов’язки завідуючого кафедри став кандидат сільськогосподарських наук, доцент Коваленко В.О. З 2009 р. кафедру очолював Алимов С.І., а з грудня 2011 р.− доктор сільськогосподарських наук, професор Вовк Н.І. Навчальний процес на даний час ведуть: професор Вовк Н.І.; доценти: Андрющенко А.І., Коваленко В.О.; Кононенко Р.В; старші викладачі: Шкарупа О.В., Свириденко Н.П.; асистенти: Базаєва А.В. та Кононенко І.С.,

Основні напрямки роботи кафедри спрямовані на:

– проведення навчальної та організаційно-виховної роботи із студентами, відповідно до робочих планів;

– забезпечення виконання випускних робіт ОКР “Бакалавр” та ОКР “Магістр” на високому науково-методичному рівні з метою підготовки висококваліфікованих фахівців для рибогосподарської галузі та науки у відповідності до сучасних вимог;

– проведення наукових досліджень за пріоритетними напрямами в аквакультурі;

– створення сучасної матеріальної бази для забезпечення навчального процесу і наукових досліджень;

– розробка та створення навчально-методичної літератури;

– проведення міжнародної діяльності з Астраханським державним університетом (РФ), Національним ліцеєм ім. Луї Пастера (Франція) та NACЕЕ;

– участь та організація проведення студентських олімпіад.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Кафедра аквакультури на рибогосподарському факультеті забезпечує викладання 19 дисциплін, пов’язаних з основами ведення аквакультури у внутрішніх прісноводних та солонуватоводних водоймах України, організацією та веденням промислу гідробіонтів у внутрішніх водоймах України, морях і океанах, проектуванням рибницьких підприємств.

Базою для проведення теоретичних та лабораторно-практичних занять на кафедрі є аудиторні приміщення Національного університету біоресурсів і природокористування України. Навчальну та технологічну практику студенти кафедри проходять у кращих рибогосподарських підприємствах України та у навчально-науково-виробничій лабораторії рибництва НУБіП України, де вони ознайомлюються із структурою, облаштуванням та організацією рибницьких господарств, об’єктами аквакультури, роботою інкубаційних цехів, основними технологічними процесами за різних форм ведення аквакультури. Тут вони отримують навички з основ селекційно-племінної роботи у рибництві, із засобами лову риби та технікою ведення промислу, проведенням лікувально-профілактичних заходів у рибних господарствах.

Під час проведення лабораторних та практичних занять, технологічної практики студенти набувають знань та досвіду щодо основних ланок технологій виробництва та переробки продукції прісноводної аквакультури, природного та заводського відтворення об’єктів ставового культивування, методів селекції та племінної роботи в рибництві, підвищення рибопродуктивності водойм, профілактики на терапії хвороб риб. У навчальному процесі використовуються новітні технологічні розробки провідних державних інститутів рибогосподарського профілю країн СНД та світової зарубіжної науки, а також досягнення зарубіжної і вітчизняної науки та практики.

 

НАВЧАЛЬНІ ТА МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ

За час існування кафедри аквакультури її співробітники підготували та видали значну кількість навчально-методичної літератури для студентів із профільних дисциплін рибогосподарського факультету − підручники, методичні посібники та рекомендації для самостійної роботи студентів за дисциплінами «Ставове рибництво», «Індустріальне рибництво», «Осетрівництво», «Ставове осетрівництво», «Інтенсивні технології в аквакультурі», «Моделювання технологічних процесів у рибництві», «Рибництво в ріках, озерах і водосховищах» та інші.

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

За період роботи викладачами кафедри підготовлено: 1 підручник, 4 навчальних посібника (з грифом МАП близько 25 методичних вказівок та посібників до лабораторних, практичних та самостійних занять студентів. Працівниками кафедри опубліковано понад 300 наукових праць.

На кафедрі навчаються 6 аспірантів.

Науково-педагогічні працівники щорічно беруть участь у роботі міжнародних, внутрідержавних, внутрівузівських симпозіумах, конференціях, семінарах тощо.

Фахівці кафедри аквакультури беруть участь у розробці програми науково-технологічного співробітництва з науковими організаціями держав – членів NАСЕЕ «Розробити та впровадити екологічно безпечні та екологічно доцільні методи ведення аквакультури в країнах Центрально-Східної Європи».

Починаючи з 2007 р., щорічно на базі рибогосподарського факультету серед студентів III−IV курсів проводяться Всеукраїнські студентські олімпіади за напрямом «Водні біоресурси та аквакультура», у якій кафедра задіяна для підготовки студентів за дисципліною «Розведення і селекція риб».

 

НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ:

– розробка теоретичних основ підвищення біопродуктивного та рибопродуктивного потенціалу рибогосподарських водойм України, удосконалення існуючих та розробка сучасних економічно та екологічно доцільних технологій та біотехнологій в ставовій та індустріальній аквакультурі;

– розробка стратегій розвитку осетрівництва, створення генетично однорідних колекційних доместикованих стад осетрових видів риб для відтворення у внутрішніх водоймах та товарного осетрівництва з використанням методів генної ідентифікації та біохімічної генетики;

– розробка та впровадження методів ідентифікації та оцінки племінних стад об’єктів аквакультури в рибних господарствах України;

– розробка та узагальнення уніфікованої нормативно-технологічної бази даних з відтворення та вирощування об’єктів культивування в ставовій, індустріальній та випасній аквакультурі.

 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

З метою покращення обміну науково-технічною інформацією кафедра аквакультури розширює зв’язки між науково-дослідними та навчальними закладами країн зарубіжжя.

Студенти кафедри мають можливість проходити технологічну практику на базі осетрових господарств Астраханського державного технічного університету (Росія) та форелевому господарстві при Національному ліцеї ім. Луї Пастера (Франція) за напрямами спеціалізації підготовки бакалаврів і магістрів за магістерськими програмами «Осетрівництво» та «Сучасні методи селекції об’єктів рибництва».

З метою покращення обміну сучасною новітньою науково-технічною інформацією з 2007 р. кафедра бере участь у розробці програми науково-технологічного співробітництва з науковими організаціями держав-членів NАСЕЕ.

 

Магістратура кафедри аквакультури

Загальні положення

Розвиток ринкових відносин в Україні потребує висококваліфікованих фахівців. Як свідчить зарубіжний досвід, саме цей вид підготовки є квінтесенцією системи вищої освіти, основою науково-технічного прогресу країни в цілому і в рибогосподарському секторі економіки, зокрема. Випускники магістратури − це фахівці нової фундації, конкурентоспроможні на ринку праці, які можуть забезпечувати розвиток виробництва на основі прогресивних технологій. Саме магістри є тими фахівцями, які здатні забезпечити сталий розвиток рибної галузі України.

У НУБіП створено інтегровану ступеневу систему освіти, яка дає можливість студентам ОКР “Магістр” оволодіти глибокими правовими, економічними, політологічними, управлінськими, соціально-гуманітарними, психолого-педагогічними знаннями, необхідними для наступної науково-практичної діяльності. Головною особливістю підготовки магістрів в Національному університеті біоресурсів і природокористування України є те, що вона адаптована до структури, яка застосовується в США, Канаді, Англії та деяких інших країнах.

Форма навчання: денна, заочна та екстернатна. Термін навчання: 1−1,5 роки.

 

ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ НА КАФЕДРІ АКВАКУЛЬТУРИ

На кафедрі аквакультури НУБіП магістрів готують за спеціальністю 8.09020101 «Водні біоресурси». Спеціалізовану підготовку магістри проходять за виробничим («Аквакультура») або дослідницьким («Рибництво») спрямуваннями.

Для організації навчального процесу на кафедрі аквакультури створено належні умови. До послуг магістрів − навчальні аудиторії, в т.ч. комп’ютерний клас на 30 робочих місць, три навчально-науково-виробничих лабораторії.

Студенти магістратури мають можливість брати участь у дослідницькій роботі за тематикою кафедри аквакультури, використовувати сучасні комп’ютерні технології у навчальному процесі, оволодівати ефективними методами досліджень та проводити їх на базі науково-дослідних установ Національної академії наук України, Української академії аграрних наук, працювати в бібліотеках, у тому числі з використанням мережі інтернет. Виробничу практику студенти-магістри мають можливість проходити як на підприємствах та установах рибної галузі України, так і за кордоном.

Випускники магістратури кафедри аквакультури знаходять своє місце в провідних рибогосподарських підприємствах, в наукових установах, освітніх закладах, органах державного управління рибною галуззю, навчаються в аспірантурі кафедри аквакультури.

 

Спеціалізації ОКР «Магістр»

Виробниче спрямування:

– Осетрівництво;

– Ставове рибництво

– Рибництво в ріках, озерах і водосховищах

– Індустріальне рибництво

 

Дослідницьке спрямування:

– Сучасні методи селекції об’єктів рибництва.

 

Прийом до магістратури

На програму підготовки фахівців ОКР “Магістр” приймаються особи, які мають базову та повну вищу освіту за відповідним напрямом (спеціальністю), виявили схильність до науково-педагогічної роботи, мають середній бал успішності за період навчання, результати захисту випускної бакалаврської дипломної роботи (проекту), або складання державних іспитів відповідно до вимог, затверджених правилами прийому до НУБіП України.

Особа, яка вступає на навчання до магістратури, має подати в приймальну комісію такі документи:

заяву на ім’я ректора університету;

копію документу державного зразка про вищу освіту з додатком завірені нотаріально;

6 фотокарток розміром 3х4 см;

направлення–рекомендацію (при вступі на навчання за державним замовленням);

запит на працевлаштування випускника (при вступі на навчання за державним замовленням);

паспорт та військовий квиток вступником пред’являється особисто.

Вступники до магістратури здають екзамени:

з комплексу професійно-орієнтованих дисциплін;

з іноземної мови.

 

Практична підготовка студентів-дипломників кафедри аквакультури

Загальні положення

Перехід до ринкових відносин, процеси формування багатоукладної економіки нашої держави об’єктивно зумовлюють зміни характеру професійної діяльності, її структури, умов здійснення і, відповідно, висувають підвищені вимоги до підготовки майбутніх фахівців з вищою освітою. Молоді фахівці не підготовлені до планування та організації виробничих процесів, не вміють аналізувати виробничо-технологічні ситуації і на цій основі самостійно приймати ефективні рішення, не завжди виявляють творчий підхід до вирішення традиційних професійних завдань. Все це ускладнює процес їх адаптації на виробництві, загострює проблеми професійного і соціального становлення.

Реалізація стратегічних напрямів аграрної політики, спрямованих на реформування сільського господарства на засадах приватної власності на землю та майно, нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, створення умов для вільного вибору видів виробничої діяльності, значною мірою залежить від рівня підготовки фахівців, зайнятих в агропромисловому комплексі і, зокрема, в рибній галузі. Особлива увага звертається на готовність фахівця:

– впроваджувати і постійно удосконалювати технологічні процеси;

– визначати пріоритетні виробничі завдання і мобілізувати підлеглих працівників на їх виконання;

– створювати оптимальний режим роботи технологічного устаткування;

– формувати фінансові стосунки із банками, податковими органами, партнерськими підприємствами;

– забезпечувати ефективність виробництва в умовах ринкової економіки та жорсткої конкуренції.

Про необхідність підвищення професійного та загальнокультурного рівня випускників ВНЗ наголошується у Законах України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, у Національній доктрині розвитку освіти. Організація практичної підготовки в НУБіП регламентується «Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р., та «Положенням про практичне навчання студентів Національного аграрного університету».

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>